Giới thiệu

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, Sở công thương tỉnh Yên Bái xây dựng trang Dịch vụ công trực tuyến ...

Đọc chi tiết

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 07/2008/TTLT-BCT-BNV, Ngày 28 tháng 5 năm 2008 của liên bộ; Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. UBND Tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Đọc chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết